Snapdragon 820 و Snapdragon 652 دو قدرت برتر در چیپ ست ها پس از گزارشاتی درخصوص گرم شدن چیپ ست Snapdragon 810، این نگرانی درمورد استفاده از Snapdragon 820 نیز در بین کاربران قوت گرفت. اما از زمان عرضه این چیپ ست تاکنون هیچ موردی درباره چنین مشکلی عنوان نشده است. بنابراین می توان آن […]

> نمایش نوشته